Như đã nói trên, cộng đồng TVUD ra đời với mục đích phục vụ, sẻ chia, liên kết và bồi đắp thêm các giá trị thiết thực cho một cuộc sống viên mãn hơn. Thế nên dựa trên tiêu chí này, cũng để đảm bảo tính hiệu quả và minh bạch cho các hoạt động tư vấn, tương tác; chúng tôi nhất trí đưa ra các điều khoản và thoả thuận thống nhất giữa chúng tôi và các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia sử dụng các dịch vụ liên quan đến tư vấn và khai vấn của chúng tôi như sau:

PHẠM VI CÁ NHÂN

1. Cá nhân có trách nhiệm cung cấp các thông tin chính xác và rõ ràng về giờ, ngày, tháng năm sinh, giới tính, theo dương lịch hoặc âm lịch.

Hoặc, để dò tìm lá số đúng theo yêu cầu của quí vị, xin vui lòng cho chúng tôi biết trước độ chính xác của thông tin. Các câu hỏi sẽ được chúng tôi đưa ra kể kiểm tra các thông tin tương quan đến lá số. Bước tiến hành nếu có, sẽ được trao đổi đầu tiên trước khi bước vào cuộc tư vấn.

Mục đích là lập một lá số tử vi đúng và giải đoán dựa trên các thông tin được cá nhân cung cấp.

2. Cuộc tư vấn sẽ được thảo luận liên quan đến các chủ đề của cá nhân, trong phạm trù được cho phép trong xã hội, loại trừ các vấn đề nhạy cảm hoặc chính trị, hoặc mê tín, hoặc đi ngược lại với thuần phong mỹ tục, đạo đức của xã hội Việt nam.

3. Không luận giải các vấn đề mang tính thách đố hoặc bài xích liên quan đến bên thứ ba. Bảo đảm đây là cuộc trao đổi cá nhân mang tính xây dựng, tích cực cho cả cá nhân và xã hội.

4. Không dự đoán hoặc thảo luận các vấn đề về giới tính như sinh con theo giới tính nào, lựa chọn giới tính hoặc ngày giờ sinh cho con, hoặc các vấn đề liên quan đến giới tính cá nhân.

5. Không luận giải theo các hủ tục mê tín dị đoan, cúng bái hoặc các chủ đề huyễn hoặc khác.

6. Kết quả được cá nhân sử dụng như một trong các nguồn để tham khảo trong các lựa chọn của quí vị. Vai trò nhà tư vấn sẽ kết thúc ngay tại thời điểm kết thúc cuộc tư vấn.

PHẠM VI TỔ CHỨC HOẶC DOANH NGHIỆP

1. Giữ nguyên các điều khoản và thoả thuận của cá nhân.

2. Phạm vi cuộc tư vấn sẽ chỉ diễn ra giữa nhà tư vấn và người đại diện của tổ chức, doanh nghiệp, trực tiếp có mặt trong cuộc tư vấn. Loại trừ yếu tố của bất kì cá nhân khác, người thứ ba, hoặc tập thể nào khác, không có mặt trong cuộc tư vấn.

3. Nội dung của cuộc tư vấn chỉ có giá trị trong cuộc tư vấn, loại trừ đem yếu tố nội dung tư vấn này trong bất kì văn bản viết tay hoặc đánh máy nào hoặc tạo ra một biên bản tư vấn không cho phép.

4. Kết quả của cuộc tư vấn là một trong các nguồn tham khảo bên cạnh các nguồn tham khảo chính thức khác của tổ chức. Tránh truy vấn hoặc kiểm định lại các cuộc tư vấn không còn trong hiện tại.

5. Nội dung các câu hỏi tổ chức, doanh nghiệp, phải được thống nhất trước khi đưa ra.

6. Các vấn đề thảo luận, tương tác giữa nhà tư vấn và tổ chức, doanh nghiệp nằm trong phạm vi cho phép của nhà nước và quy ước xã hội Việt nam. Không liên quan hoặc đề cập đến bất kì bên thứ ba nào không có mặt trong quá trình tư vấn. Không tư vấn liên quan đến đối thủ cạnh tranh của tổ chức doanh nghiệp hoặc các hành động có thể vi phạm thuần phong mỹ tục khác.

7. Cam kết của chúng tôi là bảo đảm quyền bí mật và tuyệt đối không làm lộ thông tin của doanh nghiệp đã tham gia dịch vụ của chúng tôi.

Với việc đồng ý sử dụng dịch vụ của chúng tôi, đồng nghĩa với việc tất cả những điều khoản được bên sử dụng thông qua và biết rõ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu có phát sinh kiện cáo với tất cả các nội dung liên quan đến những thoả thuận và điều khoản được nêu ở trên.